Ἐκστρατεία κατὰ τῆς μοναξιᾶς καὶ κατὰ τῆς κερδοσκοπίας ἐμπορίας σχέσεων

Ὁ κοινωφελής μας σύλλογος δημιούργησε ἰστοσελίδα γνωριμιῶν καὶ συνοικεσίων ὅπου ἐντελῶς δωρεὰν μποροῦν νὰ γνωρίζονται μεταξύ τους ἄτομα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἡ διεύθυνσή της εἶναι www.oli.gr  

Σὲ αὐτὴν μποροῦν νὰ γράφονται μέλη ὅλοι ὅσοι εἶναι ἐνήλικες καὶ σέβονται τοὺς κείμενους νόμους, ἑξαιρουμένων τῶν νόμων ψευδοθεοκρατικῶν καὶ δικτατορικῶν καθεστώτων.

Ἡ μοναξιὰ εἶναι ὀδυνηρὴ καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία καθὼς καὶ γιὰ τὴν κοινωνία.

Διάφορες ἀνὰ τὸν κόσμο ἐπιχειρήσεις προσπαθοῦν νὰ ἀποκομίσουν κέρδη ἀπὸ τὸ φαινόμενο αὐτὸ προσφέροντας ὑπηρεσίες διαμεσολάβησης, γνωριμιῶν καὶ συνοικεσίων. Αὐτὸ θέτει ἐκτὸς ὅσους καὶ ὅσες δὲν ἔχουν χρήματα γιὰ νὰ πληρώσουν τέτοιες ὑπηρεσίες καὶ συνιστᾷ, ἐπίσης, προσπάθεια χειραγώγησης. Τὰ κερδοσκοπικὰ κριτήρια καὶ κίνητρα ἀλλοιώνουν τὴν ἐλεύθερη βούληση καὶ παρεμποδίζουν τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογή.

Campaign against loneliness and relations profiteering

Our non-profit public service society has created a free dating and free matchmaking web site where, at no cost at all, people from any country anywhere in the world can get to know one another.

Its address is www.oli.gr

Anyone can register and become a free member, as long as he/she is an adult person and respects the law, excepting the law of fundamentalist (pseudotheocratic) and dictatoric states.

 Loneliness is painful and dangerous for mental and bodily health and also for the society as a whole.

A number of companies throughout the world are trying to make a profit out of this situation by offering mediation, dating and matchmaking services. This, however, isolates those who cannot afford such services and might also constitute an attempt to manipulate. Criteria and motives based on profit vitiate free will and hinder freedom of choice.