Τὸ παρακάτω ἄρθρο στὴν ἀρχική του μορφὴ  δημοσιεύτηκε στὸ ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ «κυβερνογράφοι», (12ο τεῦχος, Φεβρουάριος 1998 διεύθυνση: http://www.kybernografoi.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=76)

 

Οἱ «πολιτικοί» ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ παρουσιάζουν τὴν ἀπώλεια ὡς κέρδος καὶ τὸ κέρδος σὰν ἀπώλεια. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση μὲ τὸ φυσικὸ ἀέριο. Ἡ διάδοσή του -μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ γίνει- σημαίνει γιὰ τὴν χώρα οἰκονομικὴ καὶ περιβαλλοντικὴ καταστροφή.

 

Μερικὰ βασικὰ δεδομένα:

 

·        Θὰ εἰσάγεται. Συνεπῶς πρέπει νὰ τὸ πληρώνουμε. Μὲ τί χρήματα, μὲ δανεικά; Καὶ πῶς θὰ ἐξοφληθοῦν τὰ δανεικά; Μὲ νέα δανεικά; - Θὰ βυθιστοῦμε βαθύτερα στὰ χρέη....

 

·        Τὰ νοικοκυριὰ θὰ πρέπει νὰ πετάξουν τὶς ἠλεκτρικές τους συσκευὲς καὶ νὰ ἀγοράσουν ἄλλες, κατάλληλες γιὰ ἀέριο. Σχεδὸν ὅλες εἶναι εἰσαγόμενες. Νέα δανεικά, νέα βουτιὰ στὰ χρέη...

 

·        Ὅταν θὰ ἔχουμε μπεῖ στὸν χορὸ γιὰ τὰ καλά, ὅταν θὰ ἐξαρτιόμαστε ἀπὸ τὸ εἰσαγόμενο φυσικὸ ἀέριο, τότε «ἀντίο» ἀνεξαρτησία. Οἱ ὅποιοι ἐχθροὶ ἢ «φίλοι» τὸ μόνο ποὺ θὰ χρειαστεῖ νὰ κάνουν θὰ εἶναι νὰ μᾶς κόψουν τὸν ἀγωγὸ γιὰ νὰ παραδοθοῦμε χωρὶς ἀντίσταση καὶ νὰ ἐνδώσουμε στὶς ὅποιες ἀξιώσεις καὶ ἀπαιτήσεις τους. Μᾶλλον τσάμπα πετᾶμε τὰ λεφτὰ γιὰ ἀμυντικὲς δαπάνες. Εἶναι σὰν νὰ προσπαθοῦμε νὰ γεμίζουμε ἕναν τρύπιο κουβά.

 

·        Οἱ μεγάλες ἑλληνικὲς πόλεις ἔχουν σοβαρὸ πρόβλημα ρύπανσης καὶ ἔλλειψης ὀξυγόνου: Τί θὰ συμβεῖ ὅταν κάθε σπίτι ἀρχίσει νὰ καίει φυσικὸ ἀέριο; Γιὰ θέρμανση, μαγείρεμα, ζέσταμα νεροῦ; Οἱ ἠλεκτρικὲς συσκευὲς δὲν καταναλώνουν καθόλου ὀξυγόνο. Οἱ κατανάλωση ὀξυγόνου γίνεται ἐκτὸς πόλεων, στὰ ἠλεκτροπαραγωγικὰ ἐργοστάσια στὴν περίπτωση αὐτή.

 

·        Οἱ κίνδυνοι ἀπὸ διαρροὴ ἀερίου μέσα στὶς πόλεις (πχ σὲ περίπτωση σεισμοῦ, ἐμπόλεμης κατάστασης, δολιοφθορᾶς ἢ κακῆς συντήρησης τῶν ἀγωγῶν) δὲν εἶναι μικροί.

 

·        Τὸ σκάψιμο τῶν δρόμων, πεζοδρομίων γιὰ τὴν ἐγκατάσταση δικτύου ἀγωγῶν ἐκτὸς ἀπὸ τεράστιο κόστος, συνεπάγεται καὶ μεγάλη ταλαιπωρία, (ἠχορύπανση, παρεμπόδιση τῆς κυκλοφορίας καὶ τῆς λειτουργίας παρακειμένων καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων).

 

Ἡ λύση:

 

·        'Ὄχι στὸ εἰσαγόμενο φυσικὸ ἀέριο. Ὄχι καὶ πάλι ὄχι.

 

·        Ἡ Ἑλλὰς ἐκτὸς ἀπὸ δική της τύρφη καὶ λιγνίτη ἔχει καὶ πετρέλαιο. -Γιατί νὰ ζοῦμε μὲ δανεικὰ καὶ νὰ κάνουμε πλούσιούς τούς ξένους τραπεζίτες καὶ τοκογλύφους;

 

·        Ἔτσι κι ἀλλιῶς, στὸ ἐγγὺς μέλλον ὅλες οἱ χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Δύση, θὰ μεταπέσουν στὶς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας (πχ ἡλιακή, ὑδροηλεκτρική, αἰολική, βιομάζα). Ἐκεῖ ἡ χώρα μας βρίσκεται σὲ ἄκρως πλεονεκτικὴ θέση διότι καὶ ἥλιο καὶ ἀνέμους καὶ ὑδατοπτώσεις ἔχουμε. Τὸ δικό μας πετρέλαιο, τύρφη καὶ λιγνίτη ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀξιοποιήσουμε ἐδῶ καὶ τώρα γιὰ νὰ σπάσουμε τὸν φαῦλο κύκλο τῶν δανεικῶν καὶ τῶν τοκοχρεολυσίων.

 

·        Τὸ φυσικὸ ἀέριο νὰ χρησιμοποιηθεῖ μόνο γιὰ τὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ οἱ μονάδες παραγωγῆς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μεταπέσουν ἄμεσα σὲ ἄλλα καύσιμα ὅπως εἶναι τὸ πετρέλαιο καὶ οἱ γαιάνθρακες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀγοράσει τὸ κάθε σπίτι νέες οἰκιακὲς συσκευὲς καὶ δὲν θὰ χρειαστεῖ νὰ σκαφτοῦν ὅλοι οἱ δρόμοι τῶν πόλεων γιὰ νὰ γίνει δίκτυο ἀερίου. Ἀλλά, δὲν θὰ αὐξηθεῖ καὶ ἡ ρύπανση τοῦ ἀέρα στὶς πόλεις ἀφοῦ δὲν θὰ καίγεται τὸ πολύτιμο ὀξυγόνο.

 

·        Περιορισμὸς στὴν σπατάλη ἐνέργειας.

 

·        Ἁπλούστευση τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν καὶ ἐξυπηρέτηση μέσω τηλεομοιοτύπου (FAX) ἢ τηλεφώνου = λιγότερες μετακινήσεις, μικρότερο κυκλοφοριακὸ χάος, καθαρότερη ἀτμόσφαιρα.

 

·        Συνεχὴς ἐκπαίδευση - ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία μὲ σκοπὸ τὴν ἀπεξάρτησή τους ἀπὸ τὴν νόσο τῆς ὑπερκατανάλωσης.

 

·        Τέλος, ἂς σημειωθεῖ πὼς ὁ ὅρος «φυσικὸ ἀέριο» εἶναι παραπλανητικὸς διότι δίνει τὴν ἐντύπωση πὼς πρόκειται γιὰ κάτι φυσικὸ καὶ ἀκίνδυνο. Τὸ φυσικὸ ἀέριο εἶναι ὀρυκτὸ καύσιμο, ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο. Δὲν εἶναι ἀνανεώσιμο. Ἅπαξ καὶ ἐξαντληθεῖ, ἐξαντλήθηκε. Τὸ «φυσικὸ ἀέριο» θὰ ἔπρεπε ἐπὶ τὸ ὀρθότερο νὰ ὀνομάζεται «πετραέριο», ἀκριβῶς ὅπως τὸ ὀρυκτὸ καύσιμο ὀνομάζεται «πετρέλαιο»….

 

·        Τὰ περὶ φιλικότητας πρὸς τὸ περιβάλλον εἶναι, κατὰ συνέπεια, ψεύδη. Ὡς καύσιμο τὸ «φυσικὸ ἀέριο» (=πετραέριο) εἶναι ἴσως καλύτερο ἀπὸ τὸ πετρέλαιο, ἀλλὰ εἶναι ἕνα μὴ ἀνανεώσιμο ὀρυκτὸ τὸ ὁποῖο ἐνισχύει τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, δηλαδὴ τῆς ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτη, τόσο ὅσο τὸ πετρέλαιο καὶ τὰ παράγωγά του. Μάλιστα, ὅσον ἀφορᾶ τὸ μικρὸ του πλεονέκτημα ὅτι ἴσως ρυπαίνει λιγότερο ὅταν καίγεται, αὐτὸ ἐκμηδενίζεται ἂν χρησιμοποιηθοῦν κατάλληλα φίλτρα κατὰ τὴν καύση λιγνίτη, τύρφης ἢ πετρελαίου στὰ ἠλεκτροπαραγωγικὰ ἐργοστάσια.

 

Ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχικὴ σελίδα τοῦ ΣΕΠΕΚ